Algemene voorwaarden
Duinlodges Texel

Toepassing
Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘De Zilte Bries’, staande en gelegen aan de Roggeslootweg 698 te 1795 HM de Cocksdorp, Texel.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan:
De persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘verhuurder’ verstaan:
De eigenaar van het vakantiehuis.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurovereenkomst’ verstaan:
Een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering
Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u een bevestiging per mail, de algemene huurvoorwaarden en een verzoek voor (aan)betaling. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 7 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Een reservering is pas definitief als wij de (aan)betaling hebben ontvangen.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling
Wij verzoeken u om 25 % van de huursom binnen 5 dagen na ontvangst van de betalingsmail aan ons over te maken. De andere 75% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum, moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.

De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL71RABO0326736875 t.n.v. I. Knook/ Duinlodges Texel, te Den Burg onder vermelding van het factuurnummer.

a.      Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

b.      Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Borgsom
De borgsom bedraagt € 100,-. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

De borgsom wordt opgeteld bij het totaalbedrag dat u dient te betalen. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning, extreem smerig achtergelaten woning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel
De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van Duinlodges Texel. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,-.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u. Nasturen kan op uw kosten.

Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning De Zilte Bries wordt hiervoor € 25,- in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borgsom.

Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

- Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
- Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
- Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
- Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
- In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

Aankomst- en vertrektijden:
- De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.
- Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.
- De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
- Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Huurperiode:
- Met een weekend word bedoelt van: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
- Een midweek: van maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
- Week: van vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag (aankomst 15.00 uur, vertrek uiterlijk 10.00 uur)

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten.

Algemene regels:
- Het vakantiehuis is rookvrij!
- Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
- Huisdieren meenemen is niet toegestaan!
- Het gebruik van gas, water en elektra is uiteraard inclusief, maar wij verzoeken u hier wel spaarzaam mee om te gaan. Laten we allemaal een beetje zorgdragen voor onze wereld.
- Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aantal personen:
Het aantal personen dat in ons vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan zes personen. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade
De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in Lodge de Zilte Bries volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen van nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Vertrek en eindschoonmaak
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

- Het huis veegschoon achterlaten
- Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
- Dekbedovertrekken/ linnengoed achterlaten bij de trap begane grond of in de gang
- Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
- Geen etenswaren achterlaten in de kasten
- Tuinkussens graag binnen zetten
- De vuilnisbakken geleegd
- Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht
Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.‚Äč